logo bip.gov.pl

 MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

www.mzk.grudziadz.pl  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 Informacje ogólne / Władze Spółki / Rada Nadzorcza
1.

Rada Nadzorcza składa się z 3 do 5-u członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Jarosław Szaciłowski - przewodniczący, Marek Rolewicz - wiceprzewodniczący,  Mirosław Skiba - sekretarz.
Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym, sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, do kompetencji której należy:
- sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach działalności,
- coroczne badanie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
- rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
- składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badań sprawozdań, bilansów, rachunku zysków i strat oraz przeprowadzonych kontroli,
- stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu,
- prowadzenie z własnej inicjatywy lub na zlecenie Zgromadzenia Wspólników merytorycznej oceny poszczególnych przedsięwzięć Spółki,
- opiniowanie wniosków Zarządu podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników,
- wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- decydowanie o przystąpieniu do organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpieniu z niej,
- opiniowanie kierunków rozwoju Spółki, wieloletnich programów jej działalności oraz rocznych planów inwestycyjnych, - uchwalanie na wniosek Zarządu planów Spółki,
- wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
- opiniowanie wniosków Zarządu o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
-powoływanie i odwoływanie Zarządu,
-nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki. 


Podmiot udostępniający informację: MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu
Za treść odpowiada: Małgorzata Stec-Żwirbel
Osoba, która wprowadziła dane: Małgorzata Stec-Żwirbel
Data wytworzenia informacji: 2003-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2003-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-03 07:04

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 Zarząd
 Rada Nadzorcza
 Zgromadzenie Wspólników
wersja do druku drukuj